Tham quan nhà máy

Bài kiểm tra

01Thiết bị kiểm tra kẻ bắt giữ

01Máy căng phòng ngủ

01Thiết bị kiểm tra kẻ bắt giữ2

01
Thiết bị lão hóa

01
Máy kiểm tra độ cứng

01
Máy kéo dọc

01
Thiết bị kiểm tra kẻ bắt giữ

01
Máy kéo đa năng

01
Dụng cụ đốt dây

Thông tin chi tiết

01

01

01

01

01

01

01

01

01

Trọn

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01